Indeling van titaandioxide verschenen in het Publicatieblad van de EU

De Europese Unie heeft op 18 februari 2020 een gedelegeerde verordening gepubliceerd waarmee titaandioxide (TiO2) wordt geclassificeerd als vermoed carcinogeen door inademing (categorie 2) onder Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking (CLP) van stoffen en mengsel.

Deze classificatie volgt het standpunt van het Risk Assessment Committee (RAC, Risicobeoordelingscomité) van het Europees Agentschap voor chemische stoffen en is niet gebaseerd op nieuwe wetenschappelijke bewijzen of nieuwe inzichten in mogelijke risico’s. In de tekst wordt de classificatie beperkt tot een risico dat verband houdt met de inademing van excessieve hoeveelheden ongebonden TiO2-stof. Dit theoretische stofrisico is niet nieuw en geldt bovendien niet specifiek voor TiO2 maar voor meer dan 300 stoffen.

De Titanium Dioxide Manufacturers Association (TDMA) gaat niet akkoord met deze classificatie en heeft sinds 2017 tijdens de besprekingen rond deze regelgeving consequent meer informatie naar buiten gebracht over de standpunten van de TDMA.

Het advies van de RAC zelf is in die zin duidelijk, namelijk dat er geen goed onderbouwde onderzoeken naar de carcinogeniciteit bestaan. De relevantie van het onderzoek bij ratten is onduidelijk vanwege de verschillen in de longfunctie van ratten en mensen. Bovendien staat het advies van de RAC haaks op de gegevens verzameld over meer dan 24.000 werkkrachten, waaruit blijkt dat er geen verband bestaat tussen kanker bij de mens en blootstelling aan TiO2. TiO2 wordt al meer dan honderd jaar gebruikt voor de meest uiteenlopende nuttige producten, waarvan nu een groot deel een gevarenlabel zal moeten krijgen ondanks het feit dat er voor de consument geen inademingsrisico bestaat.

De EU heeft geprobeerd om de classificatie van TiO2 te beperken tot poedervorm en de verordening spreekt van “powder TiO2 and mixtures placed on the market in powder form containing 1% or more of TiO2 which is in the form of, or incorporated in, particles”. De stof in vloeibare vorm en enkele vaste mengsels worden niet geclassificeerd. Wel moeten er specifieke waarschuwingen en etiketten worden aangebracht op producten die meer dan 1% TiO2 bevatten. De classificatie laat verder zien dat het risico alleen aanwezig is bij langdurige blootstelling door inademing van zeer kleine TiO2-deeltjes in een extreem hoge concentratie (opmerking W).

Helaas introduceert de tekst op dit punt enkele nieuwe concepten en termen zonder daarbij een duidelijke definitie of richtlijnen voor de interpretatie te geven, wat de deur opent voor uiteenlopende interpretaties. Daarnaast is er geen enkel precedent waarop belanghebbenden in de TiO2-industrie zich kunnen baseren bij hun implementatie van de classificatie-eisen. De classificatie leidt ook tot onzekerheid bij de behandeling van TiO2-houdend afval. Op dit punt moet er ook duidelijkheid komen.

Het besluit van de EU gaat in op 9 september 2021. De tijd tot die datum moet worden gebruikt om een einde te maken aan alle onduidelijkheid die de tekst heeft gecreëerd.

25 februari 2020

: nieuwe update over de classificatie.

Download het persbericht als PDF

Neem bij eventuele vragen contact op met Brett Pinker, bpi@cefic.be