Richtlijnen voor veilig gebruik en beste praktijken voor het hanteren van vloeibare coatings die TiO2

Titaandioxide (TiO2 ) is door de EU geclassificeerd als een vermoedelijk kankerverwekkende stof bij inademing van categorie 2. De classificatie geldt voor titaandioxide in poedervorm met 1% of meer deeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan of gelijk aan 10 µm. De meeste titaandioxidepigmenten die worden gebruikt om verf te maken, zijn niet geclassificeerd en in vloeibare verf wordt TiO2 gebonden in het verfproduct. Dit betekent dat er bijna geen risico is op het inademen van TiO2 – deeltjes bij het werken met vloeibare verf.

De meeste vloeibare verven die verkrijgbaar zijn voor professionals zijn ongevaarlijk. Lees en volg de instructies op etiketten en in veiligheidsinformatiebladen zorgvuldig. Controleer de toegang tot werkgebieden, gebruik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) en verwijder afval veilig.

Bij het spuiten of schuren van verf moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen, zoals het gebruik van technische voorzieningen zoals plaatselijke afzuiging en filtratiesystemen. Waar dit niet mogelijk is, moet ademhalingsbescherming (RPE) worden gedragen. Help het stof dat wordt veroorzaakt door schuren onder controle te houden met afzuiging op het gereedschap systemen.

Vloeibare verf spuiten

Bij het spuiten komt fijne verfnevel vrij die de blootstelling bij inademing kan verhogen. Het reinigingsproces van de apparatuur kan ook een bron van blootstelling zijn. In vloeibare verven wordt TiO2 echter gebonden in het afgewerkte verfproduct. Dit betekent dat is er bijna geen risico op het inademen van TiO2 – deeltjes.

Droge verf schuren

Het is onwaarschijnlijk dat stof dat vrijkomt bij het schuren respirabel TiO2 bevat, omdat het TiO2 gebonden wordt in het afgewerkte verfproduct. Andere gevaren die ontstaan door schuren, zoals houtstof, kunnen een groter gevaar voor de gezondheid vormen.

Schilderen met een kwast of roller

Verf met kwast of roller moet worden aangebracht in ruimten met een goede algemene ventilatie. Er moeten geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) worden gedragen. Het gebruik van apparatuur wordt ook aanbevolen.

Raadpleeg voor meer informatie over het werken met vloeibare verf het PaintSafe PaintSafe initiatief van de British Coatings Federation (BCF).