TDMA en TDIC gaan in tegen Frans voorstel om titaniumdioxide te classificeren

De ECHA heeft (op 31 mei 2016) een herzien dossier van de Franse voedselveiligheidsautoriteit ANSES gepubliceerd waarin een geharmoniseerde indeling (CLH) wordt voorgesteld voor titaniumdioxide als kankerverwekkend (categorie 1B) bij inademing (H350i). Bestudering van het advies door TDMA en TDIC heeft geen significante, nieuwe of substantieel andere wetenschappelijke informatie opgeleverd dan hetgeen reeds bekend is in de industrie. Op basis van de huidige uitgebreide wetenschappelijke kennis bevestigen TDMA en TDIC nogmaals het wetenschappelijk onderbouwde standpunt dat er geen reden is om TiO2 te classificeren, en dat dusdanige classificatie onterecht is.

Dit standpunt wordt onderbouwd door inspanningen van de industrie in het kader van een REACH-registratiedossier dat in 2010 werd ingediend en waarbij alle beschikbare wetenschappelijke gegevens uitgebreid werden bestudeerd. Deze gegevens worden regelmatig geactualiseerd met nieuwe bevindingen en onderzoeken. Het standpunt van de industrie wordt verder versterkt door bevindingen van betrouwbare epidemiologische studies uitgevoerd onder meer dan 24.000 medewerkers van 18 titaniumdioxidefabrieken gedurende meerdere tientallen jaren. Hieruit zijn geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid gebleken bij beroepsmatige blootstelling aan TiO2 .

Tijdens de openbare raadpleging van de ECHA hebben TDMA en TDIC een gedetailleerd, wetenschappelijk onderbouwd antwoord ingediend, dat de conclusies van de ANSES weerlegt. Industrie-experts concluderen dat titaniumdioxide (TiO2 ) in geen enkele vorm en voor geen enkele toepassing hoeft te worden geclassificeerd.

Klik hier om de openbare raadpleging (afgesloten op 15 juli) weer te geven.