Voorstel tot indeling van titaandioxide in behandeling door het Europees Parlement en de Raad van de EU

De Europese Commissie heeft op 4 oktober de 14e aanpassing aan de technische vooruitgang (ATP) van de EU-verordening inzake de indeling, etikettering en verpakking (CLP) goedgekeurd, inclusief het voorstel om TiO2 bij inademing als vermoedelijk carcinogeen (cat 2.) in te delen (bijlage). De geharmoniseerde indeling en etikettering (CLH) is niet definitief, aangezien het 14e ATP momenteel twee maanden wordt gecontroleerd door het Europees Parlement en de Raad van de EU, tot begin december 2019. TDMA zal de belanghebbenden informeren over de voortgang van de controle.

Als er door een van de Europese Instellingen geen bezwaar wordt gemaakt, zal de indeling van TiO2 waarschijnlijk in januari 2020 in het officiële Publicatieblad van de Europese Unie verschijnen. Er zal een implementatieperiode van 18 maanden zijn waarna de classificatie in de EU zal worden toegepast.

TDMA betreurt het besluit van de Europese Commissie om de 14e ATP ter toetsing voor te leggen zonder de fundamentele wetenschappelijke, wettelijke en regelgevingskwesties op te lossen die door de lidstaten en belanghebbende partijen zijn opgeworpen. Deze zijn samengevat in de toelichting die bij de ATP zijn bijgevoegd.

De indeling van TiO2 is beperkt tot poeders: TiO2 poeder en mengsels die in poedervorm op de markt worden gebracht welke 1% of meer TiO2 bevatten in de vorm van deeltjes of die daarin opgenomen zijn. Vloeibare en sommige vaste mengsels worden niet geclassificeerd, maar specifieke waarschuwingen en labels moeten worden toegepast als deze meer dan 1% TiO2 bevatten. De tekst erkent verder dat het gevaar alleen optreedt bij langdurige blootstelling aan inademing van inadembare deeltjes in een extreem hoge concentratie.

Het voor TiO2 beschreven gevaar is een secundair stofeffect en geen intrinsieke eigenschap, zoals vereist is voor CLP-indeling. Als de extreme inademingsomstandigheden zoals gespecificeerd in bijlage VI niet worden beschouwd, is TiO2 in deeltjesvorm niet gevaarlijk. Een technische bijeenkomst van de Europese Commissie TiO2 (23 april 2018) concludeerde dat er “te verwaarlozen” zorgen zijn voor consumenten, gezien de extreem hoge mate van blootstelling van inhaleerbare TiO2-deeltjes die nodig zijn om het gevaar te voorkomen. Dergelijke omstandigheden werden door de autoriteiten onder normale en voorzienbare omstandigheden als onrealistisch beschouwd.

TDMA is ervan overtuigd dat er evenredigere en effectievere manieren beschikbaar zijn voor regelgeving om de inademingsproblemen die voor TiO2 zijn beschreven, weg te nemen, zoals een passende EU-geharmoniseerde grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling. Hoewel er op de werkplek al strikte normen en controles gelden, ondersteunt de industrie een consistente en passende minimumnorm in heel Europa.

Momenteel TDMA analyseert de juridische tekst van het voorstel en streeft ernaar meer informatie te verstrekken aan TiO2-belanghebbenden en met hen samen te werken om zo snel mogelijk tot consistente afspraken te komen.

TDMA staat voor de veiligheid van TiO2 in al zijn beoogde toepassingen. Gegevens van meer dan 24.000 TiO2-werknemers van de laatste 50 jaar tonen aan dat er geen verband bestaat tussen kanker bij mensen en blootstelling aan TiO2.

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met Brett Pinker via bpi@cefic.be.